התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

אנונימי

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי אנונימי »


מדור חינוך ביתי והחוק
פסק הדין עליו מסתמך השופט גרוניס (תודה לשופט גרוניס) הוא פסק דין שניתן ביום 22.2.95 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים (ע"א 2266/93) על ידי הנשיא מ' שמגר. קטע מתוך פסק הדין [ההדגשות הן שלי --יונת שרון]:
  1. זכותם של הורים לגדל ולחנך את ילדיהם כראות עיניהם היא זכות חוקתית יסודית, זכות טבעית הטבועה ועולה מן הקשר בין הורים לצאצאיהם.
המסגרת המשפחתית אינה עומדת בצד המערכת החוקתית, אלא היא חלק אינטגרלי ממנה. במסגרת היחידה המשפחתית נתונות להורים זכויות המוכרות על ידי המשפט החוקתי ומוגנות על ידו. זכותם של הורים להחזיק בילדיהם ולגדלם, על כל הכרוך בכך, היא זכות חוקתית טבעית וראשונית, בבחינת ביטוי לקשר הטבעי שבין הורים לילדיהם (ע"א 577/83, היועץ המשפטי נ' פלוני, פ"ד לח(1) 461). זכות זו באה לידי ביטוי בפרטיות ובאוטונומיה של המשפחה:

ההורים אוטונומיים בקבלת החלטות בכל הנוגע לילדיהם - חינוך, דרך חיים, מקום מגורים וכדומה, והתערבות החברה והמדינה בהחלטות אלה היא בבחינת חריג שיש ליתן טעם להצדיקו (ראה ע"א 577/83 הנ"ל, בעמ' 485 ,468).

גישה זו שורשיה בהכרה כי המשפחה היא "התא החברתי היסודי והקדום ביותר בתולדות האדם, שהיה, הווה ויהיה היסוד המשמש והמבטיח את קיומה של החברה האנושית" (השופט אלון (כתוארו אז) בע"א 488/77, פלוני ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד לב(3) 421, בעמ' 434). בית המשפט העליון האמריקאי התייחס אף הוא לקשר בין הורים לצאצאיהם במספר הזדמנויות; כך נאמר על ידיו:

"...Constitutional interpretation has consistently recognized that the parents' claim to authority in their own household to direct the rearing of their children is basic to the structure of society." Ginsberg v. New York, (1968) 390 U.S. 629, 639. "It is cardinal with us that the custody, care and nurture of the child reside first in the parents, whose primary function and freedom include preparation for obligations the state can either supply or hinder". Prince v. Mass., (1944) 321 U.S. 158, 166.

כך גם בערכאה פדראלית נמוכה יותר, ב-District Court:

"... The right of parents to the care, custody, and nurture of their children is of such a character that it cannot be denied without violating those fundamental principles of liberty and justice which lie at the base of all our civil and political institutions". Doe v. Irwin, (1977) 41 f. supp. 1247, 1251.
  1. המשפחה נהנית מאוטונומיה. אולם, לחידוד מהות זכותם של הורים במסגרת יחסי הורים-ילדים, עלינו להבחין בין שתי פניה של האוטונומיה של המשפחה: יחסי המשפחה כלפי חוץ, עם החברה, ויחסים פנים-משפחתיים, בין חברי המשפחה, בינם לבין עצמם.
גישת האוטונומיה של המשפחה באה להגדיר את היחסים בין התא המשפחתי, האוטונומי, לבין המדינה, ומטרתה להדגיש כי החברה מכפיפה את כוחותיה וזכויותיה כלפי הילדים לאלה של ההורים (S. J. Stoljar International Encyclopedia Of Comparative Law, vol. IV, chap. 7, at p. 41-42). השאיפה לצמצם התערבותה של המדינה ברורה - התערבות מאסיבית של המדינה בתחום יחסי הורים-ילדים תרוקן מתוכן את רעיון הסמכות ההורית; ההימנעות מהתערבות מדגישה את העובדה שהילד חי בראש וראשונה בחסות ואחריות הוריו, וכי מעמד המדינה או החברה משניים במעמדם, אלא אם כן מתברר שדרושה התערבות המדינה לשם הגנה על הילד. אך חשוב מכך, הסיטואציות שלכאורה דורשות התערבות הן בדרך כלל מורכבות ורגישות, ולעתים קשה להניח שהמדינה (שופט או פקיד סעד) תקבל החלטה טובה יותר מזו של ההורים. במקרה הרגיל ההנחה היא לכן ששיקול דעת ההורים מסמל ומגבש באופן הטוב והמדוייק ביותר את ההחלטות הראויות בגידול הילדים. וראה דברים ברוח דומה במאמר המוזכר מן ה.Harv. L .Rev, שם, בעמ' 1353:

"The right of parents to control the upbringing of their children may serve three distinct interests...: That of the parents in achieving fulfillment through childrearing; that of the child in being raised by those whose affection and familiarity makes them best intimate suited for the task; and that of society as a whole in diversity and pluralism".

ההנחה בדבר התערבות מינימלית של המדינה נסתרת משיוצאים מתחומי המקרה הרגיל, קרי, כאשר מתעורר משבר בתא המשפחתי; התערבות המדינה תידרש לא משום הפרת חובה מחובותיו של הורה כלפי המדינה (למשל: הפרת החובה לשלוח ילד לבית ספר על פי חוק חינוך חובה), אלא משום הפרת חובת ההורה כלפי ילדו (וראה להלן הפן השני של האוטונומיה של ההורה); המדינה מתערבת כשהיא נחלצת להגן על הילד. כוחה של המדינה להתערב נעוץ בחובתה כ-Parens Patriae להגן על אלו מאזרחיה שאינם מסוגלים להגן על עצמם.

הנסיבות הדורשות התערבות המדינה הן אלו בהן אין ההורים ממלאים את תפקידם כראוי, או אלו בהן מתעוררת מחלוקת בין ההורים בכל הכרוך בתפקידם ובמימוש זכויותיהם כהורים - משמורת, חינוך וכדומה, ונדרשת הכרעה בין גישותיהם הסותרות. במקרים מן הסוג השני התפרקותו של התא המשפחתי מחלישה את האוטונומיה של ההורים וההגנה שלהם מפני התערבות המדינה, ומגבירה את הכוח (והצורך) של המדינה להתערב, דרך מערכת בתי המשפט. בקעים בתא המשפחתי מחלישים את חסינותו מפני התערבות חיצונית - היעדר היכולת של ההורים להגיע להחלטה משותפת מחייבת עירובו של גוף שלישי, חיצוני, הוא בית המשפט (וראה Eekelaar, at p. 173).
  1. בטרם נרחיב דברים בעניין כוח ההתערבות של המדינה ובקריטריונים להפעלתו, עלינו להבין את הפן השני של האוטונומיה של ההורים המתבטא ביחסי הורים-ילדים. במסגרת זו אין פירושה של האוטונומיה של ההורים כי אין הם מוגבלים בהחלטותיהם. אין היא מתירה להם לפעול כראות עיניהם ללא הגבלה ובשרירות תוך התעלמות מצורכי הילד ומטובתו. במסגרת יחסי הורים-ילדים אכן נתונה להורים הזכות הטבעית לגדל ולחנך את ילדיהם.
במסגרת היחסים הפנים-משפחתיים זכות זו מולידה אך כפיפות הילד להוריו; ודוק, כפיפות ולא נחיתות (Stoljar, at p. 41). המשמעות היא כי זכות ההורים אינה זכות מוחלטת. זכותם של ההורים היא יחסית, והיא מוגבלת על ידי זכויות הילד וטובתו. יש והאינטרסים של הילד, זכויותיו וצרכיו באים לידי ביטוי ב"עקרון טובת הילד", שעל ההורים לפעול על פיו בבואם למלא חובותיהם ולממש זכויותיהם; יש שזכויות הילד יעמדו על רגליהן-שלהן, והילד יופיע במערכת לא רק כשיקול שיש לקחת בחשבון בעת פתרון סכסוך בין ההורים, אלא כצד מלא לסכסוך, שאת זכויותיו יש לאזן כנגד זכויות הצדדים האחרים לסכסוך. בהמשך נבקש לסווג את המקרה שלפנינו לקטגוריה זו. יש המכנים את זכותו של הורה כלפי ילדו "זכות מועברת" בשל היותה זכות הנושאת בחובה חובה (Stoljar, שם); והחובה האמורה היא חובתם הכללית של הורים כלפי ילדיהם (כדוגמת החובה לתמוך בילד, להגן עליו, לחנך אותו), שניתן לסכמה כחובה הכללית של ההורים לפעול לטובת הילד, ולקבל החלטות (במסגרת האפשרויות השונות העומדות בפניהם) המקדמות את טובתו. להורים הזכות למלא חובה: "זכותם של ההורים שהם - הם ולא אחרים - ימלאו את החובה לגדל את הילד" (שיפמן, שם, בעמ' 219), "הזכות שיש להורים בחינוך, בלימוד ובכל ענייני האפוטרופסות, היא הזכות למלא את חובתם כאפוטרופסים כלפי ילדיהם" (ע"א 212/85, פלוני נ' פלונים, פ"ד לט(4) 309, בעמ' 312, וכן ראה ע"א 577/83 הנ"ל בעמ' 468-467; וע"א 436/76, פלוני נ' מדינת ישראל, פ"ד לא(2) 239, בעמ' 243; וראה גם: J.M Eekelaar, "What Are Parental Rights?" 89 L.Q. Rev. 210, at p. 212; B.M. Dickens, "Function And Limit of Parental Rights", 97 L.Q. Rev. 462).

כאן מצויה נקודת החיבור בין שני פניה של האוטונומיה של ההורים: כנקודת מוצא, ביחסי המשפחה עם החברה והמדינה, אין האחרונות רשאיות להתערב בהחלטות המשפחה פנימה, בעניינים הקשורים להבאת ילדים, גידולם וחינוכם; ביחסים אלו ההורים נהנים מאוטונומיה. אולם, מאחר וביחסים הפנימיים בין הורים לילדיהם אין ההורים נהנים מאוטונומיה מוחלטת, הרי שבמצבים מסויימים תתחייב התערבות המדינה, אם בשל הפרת חובותיהם של הורים כלפי ילדיהם; ואם בשל מחלוקת בין ההורים בדבר הדרך למילוי חובותיהם כלפי ילדיהם. נמצא כי אף האוטונומיה של ההורים כלפי המדינה והחברה אינה מוחלטת. זהו, אם כן, הבסיס להתערבות המדינה, שינוסח בשלב זה באופן הכללי ביותר: המדינה תתערב כל אימת שהחלטות ההורים ובחירותיהם אינן עולות בקנה אחד עם זכויות הילד וטובתו.
אימיש*
הודעות: 1
הצטרפות: 30 אפריל 2005, 21:09

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי אימיש* »

מהכתוב לעיל לא ברור- מתי לאוטונומיה של המשפחה יש תוקף מול הרשויות?
מה הקריטריטנים להיפגעות של ילד מהחלטות הוריו,מבחינת הרשויות-בכל הנוגע לחינוך ביתי?
יונת_שרון*
הודעות: 8089
הצטרפות: 13 יוני 2001, 02:23
דף אישי: הדף האישי של יונת_שרון*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי יונת_שרון* »

נכון -- זה באמת לא ברור. (ולא רק מהכתוב לעיל)
עומר_ס*
הודעות: 493
הצטרפות: 20 פברואר 2004, 11:51
דף אישי: הדף האישי של עומר_ס*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי עומר_ס* »

השאלה הגדולה בעניין זה היא היכן עובר הגבול
מי שיחליט בסופו של דבר בעניין הנסיבות הדורשות התערבות המדינה הן אלו בהן אין ההורים ממלאים את תפקידם כראוי הוא בית המשפט על פי הרקע של השופט(ים) הנוגעים בדבר.

זהו מקרה קלאסי בו תפקידה של מערכת המשפט אינו "לשמור על החוק" אלא "לשמור על הסדר" , ולכן תעדיף המדינה להתערב על מנת לשמור על "הסדר הציבורי התקין".

האמנה של האום - Unicef מעלה בעיה זו באופן דומה: אמנת יוניסף (התרגום שייך לאתר my-rights.org.il).
סלעית*
הודעות: 431
הצטרפות: 28 יולי 2003, 05:24

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי סלעית* »

פורסם היום ב YNET שהורים שהשאירו את בנם הנכה בבית בגלל שבוטל התקציב לסייעת (והילד עלול למות אם לא שמים לב שקורה לו משהו), מועמדים לדין על אי עמידה בחוק חינוך חובה.
הכתבה: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3503704,00.html
יונת_שרון*
הודעות: 8089
הצטרפות: 13 יוני 2001, 02:23
דף אישי: הדף האישי של יונת_שרון*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי יונת_שרון* »

אכן. אני תוהה אם זה משהו מקרי שיתהפך, או שזה חלק מהמגמה הכללית שיש עכשיו בארה"ב לפגוע בזכויות הפרט.
פלוני_אלמונית*
הודעות: 43441
הצטרפות: 19 אוגוסט 2001, 22:52
דף אישי: הדף האישי של פלוני_אלמונית*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי פלוני_אלמונית* »

+הודעה ממשתתפת חדשה התקבלה בברכה:+

שלום, קוראים לי תמי ואני גרה בכליל. אנו הקמנו את 'שיח' - מסגרת חינוכית אלטרנטיבית שפועלה זו השנה החמישית. בשיח יש כיום יותר מחמישים ילדים מאושרים.
לפני כשלושה שבועות קיבלנו צו סגירה ממנכל משרד החינוך. אנו התחלנו מאבק נגד צו הסגירה וזקוקים לעזרה שלכם.
אני מזמינה אתכם להכנס לדף הפייסבוק שלנו ולהצטרף כחברים והכי חשוב לחתום על העצומה שכתבתנו לשר החינוך שבו אנו מבקשים שיאפשר לנו להמשיך לקיים את שיח.
לינק לפייסבוק http://www.facebook.com/groups/254041721304160/
לינק לעצומה http://www.atzuma.co.il/siach
שתהיה לכולנו שנה טובה, מלאה במעשים טובים
תמי
ריש_גלית*
הודעות: 2367
הצטרפות: 14 יולי 2007, 01:22
דף אישי: הדף האישי של ריש_גלית*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי ריש_גלית* »

מצטרפת לבקשה של תמי... אני כבר חתמתי @}
אמא_של_טוסיק_דבש*
הודעות: 757
הצטרפות: 15 אפריל 2011, 21:00
דף אישי: הדף האישי של אמא_של_טוסיק_דבש*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי אמא_של_טוסיק_דבש* »

אחתום בהחלט.
לדעתי חשוב לפרסם את הבקשה (או לפחות הפניה לכאן) בככר השוק.

מהמעט שסיפרו לי ״שיח״ דומה ל״מיתר״-
סתם מתוך סקרנות-
כיצד נימק מנכ״ל משרד החינוך את החלטתו להוציא צו סגירה?
ריש_גלית*
הודעות: 2367
הצטרפות: 14 יולי 2007, 01:22
דף אישי: הדף האישי של ריש_גלית*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי ריש_גלית* »

ל"שיח" אין רשיון ואין אפשרות לבקש רשיון למבנה במבנה הנוכחי, מכיוון ששום מבנה בכליל לא עונה על דרישות משרד החינוך. בכליל אין תוכנית מתאר ולכן מבחינת החוק כל מבנה שנבנה בו אינו חוקי (אני לא ממש מתמצאת בפרטים אבל זה פחות או יותר).
כרגע אין גם שטח ציבורי שאפשר להעמיד בו מבנים יבילים שיקבלו את אישור משרד החינוך (ואולי אפילו יסופקו מטעמו). כלומר הפתרון הוא למצוא מבנה מחוץ ליישוב - דבר בעייתי גם מבחינת מצב המבנים הזמינים באזור (אין) וגם מבחינת העיתוי: השנה התחילה במבנה בנוכחי, לאחר שיפוצים שנעשו בו במשך הקיץ, הילדים רגילים אליו, הוא נמצא בתוך היישוב שרוב הילדים ב"שיח" גרים בו... ובכלל, מי מוציא צו סגירה שבוע אחרי תחילת שנת הלימודים? ועוד בשנה החמישית לקיומו של "שיח", אחרי שכל השנים למועצה האזורית ולמשרד החינוך לא היתה כל בעיה עם קיומו?

"שיח" הוא אכן מעין אח צעיר ל"מיתר" ופועל באותה הרוח ובצורה דומה. @}
פלוני_אלמונית*
הודעות: 43441
הצטרפות: 19 אוגוסט 2001, 22:52
דף אישי: הדף האישי של פלוני_אלמונית*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי פלוני_אלמונית* »

בכליל אין תוכנית מתאר ולכן מבחינת החוק כל מבנה שנבנה בו אינו חוקי
זה נשמע מעניין. האם בכליל יש מבנים ציבוריים אחרים? (גנים/בתי ספר/מרפאות)? מה מעמדם המשפטי?
מתוך דברייך נשמע שהתמיכה שאתם זקוקים לה היא סוג של ייעוץ משפטי או לחילופין תמיכה כלכלית שתעזור לכם לשפץ את המבנה (בהנחה ששיפוץ יעזור).
חתמתי על העצומה, אבל אני תוהה בקול אם זה באמת סוג התמיכה שאתם זקוקים לה? איך עוד אפשר לעזור לכם?
פלוני_אלמונית*
הודעות: 43441
הצטרפות: 19 אוגוסט 2001, 22:52
דף אישי: הדף האישי של פלוני_אלמונית*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי פלוני_אלמונית* »

שר החינוך הזה...

אוי אוי, מה לו ולחינוך??? מה לו ולדמוקרטיה??
הממשלה הזו מורידה את המדינה הזו היגון שאולה! די כבר לשלטון הלקוי הזה! די כבר לשלטון הליכוד!

סער היקר.
אנחנו נזכור לך כל רגע בכהונתך. אני לא מאמינה שתמשיך בכהונתך. אתה לא במקומך הטבעי. אתה מסב נזק רב לילדי ישראל ולעם ישראל.
נועה_ברוך*
הודעות: 1074
הצטרפות: 18 יוני 2004, 15:22
דף אישי: הדף האישי של נועה_ברוך*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי נועה_ברוך* »

וממ"ד הוא אחד התנאים של משרד החינוך לקבלת רשיון (ככר השוק)
מקום לגדול קיבל רשיון ללא ממ"ד או כל חדר בטחון/מקלט השייך לבי"ס.


נשמע שהתמיכה שאתם זקוקים לה היא סוג של ייעוץ משפטי.
לגמרי. רק עו"ד טוב יעשה את העבודה הזו.
לצערי הרב אני לא מאמינה שהעצומה תשפיע על מישהו מעבר לאפקט הפסיכולוגי (אופטימיות..) ותמיכה חשובה שזה נותן למי שנמצאים תחת האיומים והסגירה
נועה_ברוך*
הודעות: 1074
הצטרפות: 18 יוני 2004, 15:22
דף אישי: הדף האישי של נועה_ברוך*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי נועה_ברוך* »

יש בלי סוף תקדימים משפטיים, כי היו בלי סוף דיוני ערר מול משרד החינוך.
גם בחינוך החרדי לא עומדים תמיד בתנאים של משרד החינוך.

משרד עו"ד כבירי-נבו-קידר יצגו את משפחות החינוך הביתי בבג"ץ, והם מייצגים את כל החינוך שאינו מוכר, המוכר שאינו רשמי בארץ, כולל הדתיים.
עו"ד קרן רז-מורג, אישה משכמה ומעלה, מכירה ויודעת מעולה את העבודה. חשוב וצריך לפנות אליה.
אם כל התומכים יתנו 20 ש"ח יחד עם חתימה על העצומה תוכלו לשלם ליעוץ וליווי משפטי, זה הכרחי.
האם אתם מכירים אותה?
ההולכת_בדרכים*
הודעות: 2455
הצטרפות: 27 אוקטובר 2004, 19:00
דף אישי: הדף האישי של ההולכת_בדרכים*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי ההולכת_בדרכים* »

נועה, מה שאת כותבת הוא מידע יקר ערך וחשוב!
האם כתבת לאנשי שיח בקבוצה שפתחו בפייסבוק? אני מניחה ששם המסר ייראה יותר מהר...
נועה_ברוך*
הודעות: 1074
הצטרפות: 18 יוני 2004, 15:22
דף אישי: הדף האישי של נועה_ברוך*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי נועה_ברוך* »

כתבתי בקבוצה של באופן טבעי לגלית.
קשה לי להאמין שאין יעוץ משפטי לבי"ס שהתחיל את שנתו החמישית..
תמי*
הודעות: 929
הצטרפות: 12 נובמבר 2001, 14:43

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי תמי* »

נועה, אנחנו בקשר עם עו"ד קרן רז-מורג, היא בהחלט אישה מדהימה. היא יעצה לנו לא להגיש כרגע בקשה לצו מניעה לצו הסגירה מאחר ולא הגשנו כל בקשה לרישיון עד עכשיו ואף שופט לא יקשיב לנו. רק אחרי שמגישים בקשה לרישיון ומקבלים תשובה שלילית (ברוב המקרים), מגישים ערר ואז מגיעים לבית משפט ושם בדרך כלל השופט בעד (אמן).
בכל אופן כרגע אנו לא יכולים להגיש בקשה לרישיון כי המבנה לא חוקי, אין בכליל היתרי בנייה למבנים. זה נכון שיש כאן 2 מבנים ציבוריים (גן ופעוטון) אבל הייתה תמיכה מלאה של הכפר לשם כך. אנו נמצאים בדיונים עם הנהלת כליל לבדוק את האפשרות לבקש מהמועצה מבנה לבית ספר בכליל. אבל זה לא כל כך פשוט. כרגע אנו מתרכזים בצו הסגירה שנכנס לתוקף יום אחרי חופש סוכות, ובתקווה שנוכל להמשיך להתקיים אז נפעל לבקשה לרישיון לשנה הבאה.
שר החינוך הגיש צו מניעה כי אנו פועלים ללא רישיון ויש יותר מחמישים ילדים בשיח בגיל חינוך חובה.
תמי
פלוני_אלמונית*
הודעות: 43441
הצטרפות: 19 אוגוסט 2001, 22:52
דף אישי: הדף האישי של פלוני_אלמונית*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי פלוני_אלמונית* »

שר החינוך הגיש צו מניעה כי אנו פועלים ללא רישיון ויש יותר מחמישים ילדים בשיח בגיל חינוך חובה.

הוא הגיש צו מניעה, כי יש לו משהו נגד מי שלא שוחה בזרם שלו
נועה_ברוך*
הודעות: 1074
הצטרפות: 18 יוני 2004, 15:22
דף אישי: הדף האישי של נועה_ברוך*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי נועה_ברוך* »

יופי שיש קשר איתה.
כרגע אנו מתרכזים בצו הסגירה שנכנס לתוקף יום אחרי חופש סוכות, ובתקווה שנוכל להמשיך להתקיים אז נפעל לבקשה לרישיון לשנה הבאה.
אז מה היא מציעה לעשות ומה האפשרות הקיימת בידכם לפעול?

לדעתי המצב בכליל עוזר לכם, אין טעם להגיש בקשה כי המבנים אינם חוקיים. בנתיים זכות ההורים לבחור בחינוך ילדיהם ולספק להם את המסגרת הנבחרת, וכך פעלתם. היה/יש פיקוח כלשהו? המועצה ידעה?
מעניין מה קרן אומרת..
נועה_ברוך*
הודעות: 1074
הצטרפות: 18 יוני 2004, 15:22
דף אישי: הדף האישי של נועה_ברוך*

התערבות המדינה באוטונומיה ההורית

שליחה על ידי נועה_ברוך* »

אם תגישו בקשה סביר מאוד שיש לכם את כל התנאים החשובים לקבלת רשיון, מבנה חוקי זו לא עילה מספיק חשובה לא לאשר בי"ס, זה עניין של המועצה ולא של משרד החינוך. המועצה רק צריכה להמליץ ולא יותר. (אם מתנגדת זה ממש לא נורא..)

ובכל זאת אם יש דרך לא להגיש בקשה ולהמשיך לפעול, בתוקף האישור של החינוך הביתי, אולי אפשר ליצור תקדים לזה??
ואולי הוא כבר קיים? (שווה אפילו לחפש בחינוך הדתי תקדים למקום שפועל ללא שהגיש בקשה)
פשוט מקומם ומרתיח שצריך לשלם כ"כ הרבה כסף לבירוקרטיה , אישורים, עו"ד. וזה מלא כסף|!!
שיעזבו אתכם מפיקוח ושיתנו להורים לקחת אחריות מלאה על חינוך ילדיהם
שליחת תגובה

חזור אל “עמותות וארגונים בחינוך הביתי”